Alvorens we kunnen starten met de logopedische behandeling moeten enkele stappen doorlopen worden.

1
Aanmelding
contact

De procedure gaat van start met een aanmelding. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de huisarts, de geneesheer-specialist, de tandarts, de orthodontist, het CLB of de school zelf.

2
Probleem

discuss-issue

Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Er wordt nagegaan of logopedisch onderzoek nodig is. Indien er voor de hulpvraag terugbetaling mogelijk is, wordt een aanvraag-formulier (zie voorbeeld rechtsonder) meegegeven voor de bevoegde geneesheer-specialist om een voorschrift voor onderzoek te verkrijgen.

De therapie kan doorgaan op de praktijk, op school of bij de cliënt thuis. Dit wordt onderling afgesproken met alle betrokken partijen.

3
Onderzoek

testMet een diagnostisch onderzoek proberen we de aard en ernst van de problematiek weer te geven. Dit onderzoek vindt plaats op de praktijk. De duur ervan is afhankelijk van de soort stoornis.

4
Bespreking

consulting
De onderzoeksresultaten worden in een gesprek meegedeeld aan de cliënt of aan de ouders. Op basis van het onderzoeksverslag wordt een individueel behandelingsplan opgesteld met cliëntgerichte doelen.

5
Therapie

startDe aanvraag voor terugbetaling wordt opgestart. De cliënt krijgt opnieuw het aanvraagformulier met bijgevoegd onderzoeksverslag mee naar huis. De cliënt moet hiermee naar een bevoegd geneesheer-specialist om een voorschrift voor behandeling te krijgen. Dit ondertekend attest moet terugbezorgd worden aan de logopedist. Wij sturen dit attest voor u op naar uw mutualiteit. Wanneer de mutualiteit goedkeuring geeft, kan de logopedische behandeling van start gaan.
Voorbeeld
Aanvraagformulier DOKTER
Aanvraagformulier CLIËNT